Odporność pożarowa i ogniowa – klasy

Zwykle nie zastanawiamy się, czy budynek, w którym się znajdujemy, spełnia odpowiednie klasy odporności pożarowej i ogniowej. Podświadomie zakładamy, że jesteśmy w bezpiecznym pomieszczeniu i nic nam nie grozi. Jest to słuszne założenie, ponieważ każdy budynek oddany do użytku musi spełniać określone normy.

W razie pożaru budynek i urządzenia, które się w nim znajdują, powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić nośność konstrukcji, ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu, czy pożaru na inne budynki. Powiemy, czym różni się odporność pożarowa od ogniowej i jakie klasy się wyróżnia. Zapraszamy do lektury.

Odporność ogniowa

Każdy element budynku i jego konstrukcji (np. belki, izolacje, czy ściany) musi spełniać kryteria odporności ogniowej. Oznacza to, że elementy te spełniają kryteria między innymi związane ze szczelnością ogniową, izolacyjnością, czy odpornością na oddziaływanie mechaniczne przy zachowaniu swoich funkcji. Miarą odporności ogniowej jest czas wyrażany w minutach, liczony od początku badań do chwili osiągnięcia przez dany element stanu granicznego. Wyróżnia się następujące klasy:

  •  R - elementy nośne zachowują odporność ogniową, natomiast elementy nośne spełniające funkcje oddzielające nie zachowują szczelności i izolacyjności ogniowej
  •  RE - elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność i szczelność ogniową, natomiast nie zachowują izolacyjności ogniowej
  •  REI - elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową
  •  E - elementy nienośne zachowują szczelność ogniową, natomiast nie zachowują izolacyjności ogniowej
  •  EW - elementy nienośne zachowują szczelność oraz stanowią ochronę przed promieniowaniem cieplnym
  •  EI - czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową.

Odporność pożarowa

Terminu odporność pożarowa często używa się zamiennie z pojęciem odporności ogniowej, ale zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, nie oznacza to tego samego, choć te terminy się uzupełniają, to odporność pożarowa odnosi się do budynku jako całości, a odporność ogniowa do konkretnych elementów budynku. Wyróżnia się pięć klas odporności pożarowej i oznacza się je literami A, B, C, D, i E. Litera A oznacza najwyższą odporność, a E najniższą.


Wróć do bloga

© 2020  |  ZODAN Zakład Obróbki Drewna Adam Nowak  |  NIP: 7640101185,   REGON: 008117196
ul. Batorego 1, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie  |  telefon: +48 67 287 12 26, e-mail: domy@zodan.pl